เพื่อนที่รู้ใจเมื่อไกลบ้าน

1วัน (ไปกลับ)
ปราสาทหินวัดพู

1วัน (ไปกลับ)   ปราสาทหินวัดพู
สวัสดีอินโดจีน ทราเวลขอเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเยือนเมืองมรดกโลก 1 ใน 2แห่งของสปป.ลาว ณ ปราสาทวัดพู กับการเยือนเส้นทางอาณาจักรขอมโบราณแห่งมนเสน่ห์ ณ เมืองจำปาสักปราสาทหินวัดพูปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาภูนมสาว ท่ามกลางมวลหมูดอกจำปาที่คอยแบ่งบานชูช่อแข่งกันเปรียบประดุจการบูชาเหล่าทวยเทพ (1 วันไปกลับ)
เส้นทาง ด่านชายแดนช่องเม็ก เมืองปากเช วัดหลวง เมืองจำปาสัก วังเก่าจำปาสักพาเลส -ปราสาทหินวัดพู
08.00 น. ทีมมงานสวัสดี อินโดจีน รอต้อนรับคณะทุกท่าน ณ ด่านชายแดนช่องเม็ก อ.สิรินธรจ.อุบลราชธานี
08.30 น. ผ่านพิธีการเอกสารตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและลาวเข้าสู่ส.ป.ป.ลาว เดินทางมุ่งสู่ปราสาทหินวัดพู
10.00 น. ถึงปราสาทหินวัดพู ขึ้นชมปราสาทขอมโบราณ และเก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่ในเขต  นครเสดถาปุระ   อาณาจักรเจนละ  ลัทธิ ไศวนิกาย   บูชาพระศิวะเป็นเทพสูงสุด ตัวปราสาทประกอบไปด้วย หน้าบัน และทับหลัง ที่มีการแกะ สลักที่ประณีต สวยงามมาก จากนั้นไปชมรูปแกะสลักนางอัปสรา ที่ตรงตามลักษณะที่สุดองค์หนึ่งจาก นั้นเดินไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บางคนรองน้ำเพื่อไปทำน้ำมนต์  และที่พลาดไม่ได้ คือ แท่นบูชา มหาเทพ สามองค์ มี องค์ศิวะ , พระพรหม , พระวิษณุ  ที่เรียกกันว่า “ตรีมูรติ” มีสองแห่งในโลก คือที่ อินเดีย และที่นี่ปราสาทหินวัดพู
11.30 น. เดินทางกลับจากวัดพูข้ามแม่น้ำโขงข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ไปยังเมืองปากเซ แขวงจำปาสักอันเป็นเมืองศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรม การเมือง การปกครองที่สำคัญของลาวทางตอนใต้
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในเมืองปากเซ
13.00 น. นำคณะชมตลาดดาวเรืองเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึก อาทิ เช่น ผ้าไหมลาว  เครื่องเงิน กระเป๋า และสินค้าอื่นๆในราคาถูก จากพ่อค้า แม่ค้า ชาวลาว เวียดนาม จีน และเกาหลี
15.00 น. ได้เวลานำคณะออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก
15.30 น. ถึงด่านชายแดนช่องเม็ก เชิญทุกท่านช้อปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี (เหล้า บุหรี่ ไวน์ และสินค้าอื่นๆ)
16.30 น. ได้เวลานำคณะผ่านพิธีการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดีภาพ และความประทับใจ

***หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่นแปลงตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง  กรุณาติดต่อมายังบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อัตรานี้รวม

-         ค่ารถปรับอากาศวี ไอ พี

-         ค่าอาหารหลักตามรายการ 1  มื้อ

-         ค่าอาหารว่าง(น้ำดื่ม ผ้าเย็น ขนม)

-         ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

-         มัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญการไทย-ลาว

-         ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

-         ค่ารถเดินทางไปวัดพู

อัตรานี้ไม่รวม

-         ค่าซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่นอกเหนือรายการ

-         ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวไทย

-         ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เอกสารผ่านแดน

-         พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน  หรือ

-         สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น

-         เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้ รูปถ่าย 2 แผ่น ,  สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาสูติบัตร อย่างละ 2 แผ่น

***กรุณาวางเงินมัดจำเพื่อยืนยันการจองทัวร์

 

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

สาขา

หมายเลขบัญชี

ประเภทบัญชี

สวัสดีอินโดจีนทราเวลโดย นางสาวนฤดี  บุญล้อม

ไทยพาณิช

ย่อยช่องเม็ก

896-2-09115-3

ออมทรัพย์

นางสาวนฤดี  บุญล้อม

กรุงไทย

โขงเจียม

338-0-19439-5

ออมทรัพย์

นางสาวนฤดี  บุญล้อม

กรุงเทพ

อุบลราชธานี

256-4-41181-3

ออมทรัพย์

นางสาวนฤดี  บุญล้อม

กสิกรไทย

พิบูลมังสาหาร

361-2-45949-4

ออมทรัพย์

 

 

 


Hit Counter provided by orange county divorce attorney